ปรัชญา

 

 

เสียสละ สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 ภายในปี 2566 นักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  มีคุณลักษณะเป็นพลโลก สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข"

 

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. นักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. ปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ครูมืออาชีพ
6.ประสานและสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 
 

คติพจน์

 

ขนฺติ หิตสุขาวหา

" ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข"

 

 

 

อัตลักษณ์

 

 

ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

 

 

 

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็ง

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นพลโลก

4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ