ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1.

นายพิทยา  หนูฤทธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร

2533 – 2534

2.

นายแสง  สังหาร

อาจารย์ใหญ่

2534 – 2540

3.

นายนิโรธ  งะสมัน

อาจารย์ใหญ่ 

2540 – 2542

4.

นายสุธรรม  ใส้เพี้ย

อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

2542 – 2546

5.

นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการ 

2546 – 2548

6.

นายแสง  สังหาร

ผู้อำนวยการ

2549 – 2550

7.

นายสมศักดิ์  พรหมสุทธิ์  

ผู้อำนวยการ

2550 – 2551

8.

นายสมาหรา  หมันเล๊ะ  

รอง ผอ.ละงูพิทยาคม รก. ผู้อำนวยการ

2551 – 2551

9.

นางสาวอารี  ยุทธการกำธร  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2551 – 2554

10.

นายกระจาย  หนูคงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2554 – 2557

11.

นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2557 – 22 มิถุนายน 2559

12.

นางสาวจารี วุฒิมานพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

23มิถุนายน2559 - 21 พฤศจิกายน 2562

13. นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 27 พฤศจิกายน 2562 -14 มกราคม 2564
14. นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียน 18 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน