คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1.
นายนรินทร์  ส่งเมือง ประธาน
2. นายธีรศักดิ์  นวลสม รองประธาน
3. นางอรอนงค์  ฉัตรสุวรรณ   ประชาสัมพันธ์
4. นางจุฬา  จุลฉีด นายทะเบียน
5. นายมนตรี  จันทระ ปฏิคม
6. นางจารี  อ่อนปาน เหรัญญิก
7. นางกรรณิการ์  พุทธพงศ์ กรรมการ
8. นางภรทิพย์  ชูเกลี้ยง กรรมการ
9. นางทิพย์เกสร  เย็นทั่ว กรรมการ
10. นางนันท์นภัส  หนูเพ็ง กรรมการ
11. นางพัชรี  จันทรมุณี       กรรมการ
12. นางสาวนิทยา  จ่าวิสูตร กรรมการ
13. นางสาวจุรีรัตน์  หนูคง กรรมการ
14. นางสาววนิสา  จันทพงศ์ กรรมการ
15. นางสุนีย์  แก้วจันทร์      กรรมการ
16. นายพรเทพ  อนันต์ กรรมการ
17. นายอับดุลกอเดช  ปองแท้          กรรมการ
18. นายธนดล  โสกมล กรรมการ
19. นายสถามนิตย์  เขียนวารี กรรมการ
20. นายวีระ  โสกมล กรรมการ
21. นางรัตนา  แก้วมุลี กรรมการ
22. นายสำฤทธิ์  หนูเกื้อ กรรมการ
23. นางอรชนก  คงแก้ว กรรมการ
24. นางยุภาภรณ์ ญาติพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ