คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ที่

ชื่อ - สกุล

 

ตำแหน่ง

1.

นายแดง  ไพศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2.

นายอดุลย์   หมวดสงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

3.

นายสุชีพ   พรหมอินทร์

ผู้แทนครู กรรมการ

4.

นายอมร ศุภรัตน์

ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

5.

นายสมปอง   เกิดทิพย์

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

6.

นายวรวุฒิ   บันดาลทรง

ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

7.

พระครูโสภณ   ปัญญาสาร

ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

8.

นายสามารถ   เสมรึก

ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

9.

นายสมพร   เกลี้ยงกลม

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10.

นายแห้ง   ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

11.

นายประจวบ   อินยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

12.

นายสมบูรณ์ เกลี้ยงกลม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายวิโรจน์   น้ำเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14.

นายพิเชษฐ์   อุทัยรังสี

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์   กรรมการและเลขานุการ