ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวแวยานะ สาและ
ตำแหน่งครูชำนาญการ


นางสุธาทิพย์ ทวีเมือง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดำ ตำแหน่งครู


นายภูพฤฒิ ขุนเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวธัญทิพย์ ศรีนวล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย

นางอุษา วาทีรักษ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวอทิตยา แซ่เตียว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางโรสนานีย์ บุญนะ
ตำแหน่ง ครู


นางสาวปารีหนี สุติก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวมัสนี เจ๊ะแว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวมุสลีฮา  ดือราแม  
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


น.ส.สุลาวัลย์  เอียดประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาววฤนดา หลังสตา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา

นางนันทิยา จงกลมณีย์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวรุ่งอำพร รัญเพ็ชร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายอับกุลฮากีม ดอเลาะแซ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางสุริยัน รอดเซ็น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายอนันต์ รอดเซ็น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสายทิพย์ สงเสือ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระศิลปะและนาฏศิลป์

นางสาวณิชกานต์ พฤษศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางจิราพร ทองซ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิมลา แดงวิไล
ตำแหน่ง ครู


นายจำลอง หวังแดง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ


นางสาวสวนิต โอภิธากรณ์
ตำแหน่งครู

 
บุคลาการทางการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ ขาวผ่อง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสะเหรม โต๊ะหมัด
วิทยากรอิสลาม


นายทวัน มณีรัตนสุบรรณ
นักการ


นายอุเทน พลายทอง
ยาม