ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ชื่อ :นายกรวินย์  ดวงตา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 0824287108 ais /  0886306360 true

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2516 

ที่อยู่บ้านเลขที่  1031 หมู่ที่ 7 ตำบล คลองขุด  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 216 หมู่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130

 

ประวัติการศึกษา
ปี 2538 

-การศึกษา ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท จิตวิทยาและการแนะแนว               
อักษรย่อ คบ.   สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎยะลา

ปี 2553

-ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎสงขลา

 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2539ถึง พ.ศ. 2551

 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนควนโดนวิทยา กรมสามัญศึกษา
ตำแหน่งงาน อาจารย์ 1 ระดับ 3

พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553

 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ตำแหน่งงาน ครูชำนาญการ  

พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแบง สพป.สตูล ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ

พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน สพป.สตูล ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล  สพม.16 ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

พ.ศ. 2563  ถึง ปัจจุบัน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  สพม.16ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ