ประวัติโรงเรียน

  ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “ นิคมวัฒนา” จัดตั้งโรงเรียนสาขาในตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง  จังหวัดสตูลขึ้น ได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 มีครู – อาจารย์ประจำสาขา จำนวน 1 คน มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 59 คน โดยมีนายพิทยา  หนูฤทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “ นิคมวัฒนา “ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สำรวจพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียนประจำสาขาจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาคารของโรงเรียนผังปาล์ม 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   เป็นการชั่วคราว  

 

ปีการศึกษา 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศโรงเรียนใหม่ ชื่อ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534  และรับนักเรียนชั้น ม. 1 ได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 79 คน รวมเป็น 138 คน และได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนผังปาล์ม 3 มาเรียนในที่จัดตั้งปัจจุบันโดยชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียนและห้องน้ำห้องส้วมคิดเป็นเงิน 300,000 บาทกรมสามัญศึกษาจัดอัตราครู – อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา   และได้แต่งตั้งให้ นายแสง  สังหาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมพัฒนา”  มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2535 เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้น ม. 1 ได้จำนวน  57 คน รวมเป็น 195 กรมสามัญศึกษาจัดอัตราครูเพิ่มเติมให้อีก 5 อัตรา เป็น 11 คน 

ปีการศึกษา 2536 มีห้องเรียน 6 ห้อง นักเรียน 195 คน ครู–อาจารย์ 11 คน

ปีการศึกษา 2537  มีห้องเรียน 7 ห้อง นักเรียน 235 คน ครู – อาจารย์ 11 คน ครูจ้างสอน 4 คน    ปีการศึกษา 2538 มีห้องเรียน 8 ห้อง  นักเรียน 321 คน เพิ่มครู – อาจารย์อีก 2 อัตรา เป็น 13 คน ครูจ้างสอน 5 คน

ปีการศึกษา 2539 มีห้องเรียน 9 ห้อง นักเรียน 273 คน ครู – อาจารย์  13 คน      โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท      และในปีนี้โรงเรียนได้รับการปรับปรุง ตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก จำนวน นักเรียนที่มาเรียนในปีนี้รวมทั้ง ม. ต้น และ ม. ปลาย 364 คน คนมี ครู – อาจารย์เพิ่มอีก 1 อัตรา เป็น  14 คน  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรมสามัญศึกษาตามสำนักงานปฏิรูปการศึกษาในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ในปีนี้กรมสามัญศึกษาได้ย้ายและแต่งตั้ง นายนิโรธ  งะสมัน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนตั้งแต่ ม. 1 – ม. 5 มีนักเรียนทั้งสิ้น 398 คน  ครู – อาจารย์  19 คน

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอน ม. 1 – ม. 6 มีครู – อาจารย์  19 คน  มีนักเรียน 468 คน ปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายครบทุกชั้นเรียน
ในปีนี้กรมสามัญศึกษา ได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสุธรรม  ใส้เพี้ย มารับตำแหน่งว่างอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2543 มีครู – อาจารย์  19  มีนักเรียนจำนวน 418 คน ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็ก           

ปีการศึกษา 2544  มีครู – อาจารย์ 19 คน มีนักเรียนจำนวน  409  คน โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2545  มีครู-อาจารย์ 19 คน  นักเรียน 418 คน

ปีการศึกษา 2546   มีครู – อาจารย์ 19 คน มีนักเรียน 379 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ย้ายและแต่งตั้งนายคีรี  มากสังข์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2547  มีครู  จำนวน 19 คน มีนักเรียน  430  คน

ปีการศึกษา 2548  มีครู  จำนวน  19  คน   มีนักเรียน  487 คน

ปีการศึกษา 2549 มีครู  จำนวน 19 คน  มีนักเรียน 513 คน  สพท.สตูลได้ย้ายนายแสง สังหาร    มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ได้แต่งตั้งให้ นายสมาหรา  หมันเล๊ะ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ปีการศึกษา 2550 มี  ครู จำนวน  21 คน  ครูอัตราจ้าง  3  และมีนักเรียน    466  คน  สพท.สตูลได้ย้ายให้ นายสมศักดิ์  พรหมสุทธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ปีการศึกษา 2551 มี  ครู  จำนวน  20 คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  พนักงานราชการ  จำนวน  1  คน  และ ครูอัตราจ้าง  จำนวน  3  คน  มีนักเรียน  จำนวน  460  คน  สพท.สตูลได้แต่งตั้งให้ นายสมาหรา  หมันเล๊ะ  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ปีการศึกษา 2552  มีครู  จำนวน  22  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  3  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน  พนักงานบริการ  1 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน มีพนักงานธุรการ  1 คน  และมีนักเรียน จำนวน 430 คน โดยมี นายกษิดิ์เดช  เหมมัน  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  และ นางสาวอารี  ยุทธการกำธร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2553 มีครู จำนวน 22 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  มีพนักงานธุรการ  1  คน   มีนักเรียนจำนวน 398 คน  โดยมี  นางสาวอารี  ยุทธการกำธร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2554 มีครู จำนวน 21 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียนจำนวน 359 คน โดยมี นายไสว อินยอด เป็นรองผู้อำนวยการ และ นายกระจาย หนูคงแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555 มีครู จำนวน 21 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียนจำนวน 324 คน โดยมี นายไสว อินยอด เป็นรองผู้อำนวยการ และ นายกระจาย หนูคงแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2556 มีครู จำนวน 19 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียนจำนวน 291 คน โดยมี นายไสว อินยอด เป็นรองผู้อำนวยการ และ นายกระจาย หนูคงแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2557 จำนวน ครู 19 คน ครูอัตราจ้าง 3 พนักงานราชการ 2 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียน จำนวน 293 คน โดยมี นายไสว  อินยอด เป็นรองผู้อำนวยการ และ นายอรุณ โต๊ะหวันหลง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 จำนวน ครู 19 คน ครูอัตราจ้าง 3 พนักงานราชการ 2 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียน จำนวน 293 คน

ปีการศึกษา 2559  จำนวน ครู 19 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียน จำนวน 288 คน วันที่ 23 มิถุนายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ( สงขลา – สตูล ) แต่งตั้งนางสาวจารี  วุฒิมานพ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560  จำนวน ครู 19 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คนเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน นักศึกษาฝึกสอน จำนวน 1 คน  และมีนักเรียน จำนวน 306 คน โดยมีนางสาวจารี  วุฒิมานพ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561  จำนวน ข้าราชการครู 20 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน   และมีนักเรียน จำนวน 365 คน โดยมีนางสาวจารี  วุฒิมานพ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562  จำนวน ข้าราชการครู 20 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูต่างประเทศ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน   และมีนักเรียน จำนวน 380 คน โดยมีนายจักรี วัฒนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562