ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมดุและการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยทุธ์ 1 ป 4 ส โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ปีการศึกษา 2555-2556

นายไสว อินยอด 2555 - 2556 คลิกที่นี่

รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุริยัน รอดเซ็น 2556 คลิกที่นี่

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการร้อยมาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

นางจิราพร ทองซ้วน 2557 คลิกที่นี่

การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (วิชางานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณิชกานต ์พฤษศรี 2557 คลิกที่นี่

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้สื่อท้องถิ่น อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

นางสาวกุลธิดา ตาเหยบ 2558 คลิกที่นี่

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

นางอุษา วาทีรักษ์ 2558 คลิกที่นี่

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้7ขั้น (7E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

นางสาวแวยานะ สาและ 2560 คลิกที่นี่

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 3 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

นางสุธาทิพย์ ทวีเมือง 2560 คลิกที่นี่

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค iCI
โรงเรียน โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

นางสุธาทิพย์ ทวีเมือง 2560 คลิกที่นี่

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม” ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ 2559 คลิกที่นี่

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้Facebookเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ 2560 คลิกที่นี่

ศึกษาการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานด้วยห้องเรียนเสมือน

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ 2560 คลิกที่นี่

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer-Assisted Learning) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ของนักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ 2561 คลิกที่นี่

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ
ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ 2561 คลิกที่นี่

การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องวิทยาการข้อมูล โดยใช้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles: 5Es)

นางสาวสุจิภา แรกจำนงค์ 2562 คลิกที่นี่

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODEL

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล
นางสาวจารี วุฒิมานพ 2561-2562 คลิกที่นี่

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ""6อ 3 ส

นางสาวจารี วุฒิมานพ 2561-2562 คลิกที่นี่