ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักเรียน

ใบลา แบบขออนุญาตมาสาย แบบขออนุญาตออกนอก
โรงเรียน
แบบขอปรับ
คะแนนความประพฤติ
กยศ    

แบบขอปรับผลการเรียน


งานวิชาการ

บันทึกข้อความขอเวลาเรียน
แบบฟอร์มแผนการสอน
แบบฟอร์มโครงการสอน
แบบบันทึกการเข้าห้องเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561


งานบุคคล

ใบลาครู
แบบฟอร์มขอแลกเปลี่ยนเวร
แบบขออนุญาตเข้าสาย
แบบขออนุญาตออกนอกรร.
SAR


งานประกันคุณภาพรร.

รายงานค่านิยม 12 ประการ
นิเทศการสอน
นิเทศห้องเรียน
 
 


 

 
 
 
 
 


งานพัสดุ

แบบจัดซื้อ
แบบจัดจ้าง
 
 
 
 


งานการเงิน

บันทึกข้อความยืมเงิน รร
สัญญายืมเงิน
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
 
 


งานแผนงาน
และงบประมาณ

แบบฟอร์มเสนอโครงการ
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 


งานบริหารงานทั่วไป

แบบบันทึกนักเรียนขาดลา
 
 
 
 


งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนร.
 
 
 


งานห้องเรียนสีขาว

แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว
 
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 


งานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มจม.ข่าว
 
 
 
 
 
 


คำสั่งโรงเรียน
ปาล์มพัฒนวิทย์
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนที่ 1/2561
ภาคเรียนที่ 2/2561
 


ตารางเรียน/ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนที่ 1/2561
ภาคเรียนที่ 2/2561
 


ภาพกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนที่ 1/2561
ภาคเรียนที่ 2/2561